Zbornik 2014

Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije

„Dani hrvatskog osiguranja 2014.“

SADRŽAJ

Zbornik uz konferenciju Dani hrvatskog osiguranja 2014. dostupan i u elektroničkom obliku

Na internetskim stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje možete pristupiti svim radovima objavljenima u zborniku uz konferenciju Dani hrvatskog osiguranja u studenom 2014. godine.

Zbornik u 25 radova obrađuje četiri osnove tematske cjeline: pravni okvir osiguranja, tržište osiguranja u RH i njegov potencijal, suvremeno upravljanje u društvima za osiguranje te obvezna osiguranja od automobilske odgovornosti.

Autori radova su afirmirani stručnjaci i znanstvenici iz područja osiguranja, ali i neki mladi i perspektivni istraživači i praktičari.

Radovi se nalaze u rubrici Publikacije i statistika na glavnoj traci izbornika. Za pregledavanje i preuzimanje radova kliknite OVDJE

Predgovor

I. dio – Pravni okvir osiguranja – izabrane teme

Ana Keglević: Zajednički referentni okvir i europsko ugovorno pravo osiguranja

Nives Grgurić: Direktiva i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o alternativnom i online načinu rješavanja potrošačkih sporova

Vlatka Paškvalin Bošković: Naknada štete u obliku novčane rente – zastara potraživanja – izgubljena napojnica

Jasenko Marin: Osiguranje u funkciji zaštite prava putnika i poslovanja putničkih prijevoznika

Adriana Vincenca Padovan: Klauzula tipa «claims made» u ugovoru o osiguranju odgovornosti brodopopravljača po hrvatskom pravu

II. dio – Tržišno okruženje hrvatskog osiguranja i potencijal razvoja

Miro Stipić, Hrvoje Stipić: Hrvatsko osigurateljno tržište kao sastavnica tržišta Europske unije

Tristan Šker: Osiguranje u regiji

Hrvoje Filipović: Dohodovna elastičnost tržišne penetracije odabranih kategorija osiguranja

Maja Mihelja Žaja, Drago Jakovčević, Mihovil Anđelinović: Osigurateljni ciklus u Republici Hrvatskoj

Jakša Krišto: Regionalne specifi čnosti Hrvatske i tržišni potencijal društava za osiguranje

III. dio – Suvremeno upravljanje u društvima za osiguranje

Danijel Bara, Sanja Ćorić, Goran Jurišić: Suvremeni modeli komunikacije društava za osiguranje i utjecaj na ponašanje potrošača

Mirjana Babić: Efi kasnost intelektualnog kapitala i tržišni udio društva za osiguranje

Mladen Meter: Uloga kontrolinga u unapređenju menadžerskih izvještaja u osiguranju

Silvije Orsag, Emil Mihalina: Međuovisnost vrednovanja investicijskih instrumenata i investicijske aktivnosti osiguratelja u poziciji institucionalnih investitora

Igor Mačina: Upravljanje rizicima i kontrola rizika

Dorana Tomac: Uloga žene u osigurateljnoj industriji Republike Hrvatske

Tea Klunić: Osiguranje života za slučaj smrti kao instrument osiguranja stambenih kredita

Drago Klobučar: Je li all risks osiguranje stvarno all risks?

Gordana Nikolić: Model osiguranja odgovornosti logističkog operatora multimodalnog transporta

Dinka Rajčić: Detektivska djelatnost u otkrivanju i istraživanju prijevara u osiguranju

IV. dio – Okvir obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti

Marijan Ćurković: Uvjeti za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti na liberaliziranom tržištu osiguranja

Loris Belanić: Ugovor o osiguranju troškova pravne zaštite u cestovnom prometu

Berislav Matijević: Lančani sudar – ne/prilika za osiguratelje i oštećenike

Jelena Glavaš, Martina Putnik: Regresna potraživanja Garancijskog fonda – odgovornost vlasnika neosiguranog vozila za isplatu regresnog duga

PREDGOVOR

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Dani hrvatskog osiguranja” održava se s ciljem afi rmacije struke osiguranja putem različitih oblika međusobnog prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi, mišljenja i iskustava. Jedan od ovih oblika je i izdavanje Zbornika radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Dani hrvatskog osiguranja 2014.“. U izradi Zbornika sudjelovali su afi rmirani stručnjaci i znanstvenici iz područja osiguranja, ali i neki mladi i perspektivni istraživači i praktičari. Zbornik obrađuje široki okvir radova koji se odnose na pravno okruženje i specifi čna područja djelatnosti osiguranja, tržište i potencijal tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj, suvremene oblike upravljanja u društvima za osiguranje te na teme iz područja obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti. Zbornik je izdan s ciljem popularizacije znanstvenih i stručnih istraživanja i rasprava iz područja osiguranja, a u njemu su objavljeni radovi priređeni isključivo u svrhu objavljivanja, ne i prezentiranja na konferenciji. Zbornik donosi različite vrste radova, od izvornih znanstvenih radova i neobjavljenih istraživanja, preko preglednih znanstvenih radova koji u novom svijetlu obrađuju neku problematiku, do stručnih radova i osvrta. Zbornik sadrži 24 rada koja je napisao 31 autor. Podijeljen je u četiri dijela. Prvi dio odnosi se na „Pravni okvir osiguranja – izabrane teme“ i donosi pregled aktualnih domaćih i međunarodnih tema iz područja prava osiguranja. U drugom dijelu pod naslovom „Tržišno okruženje hrvatskog osiguranja i potencijal razvoja“ s tržišnog je aspekta vrednovan potencijal i pozicija hrvatskog tržišta osiguranja. U trećem dijelu „Suvremeno upravljanje u društvima za osiguranje“ obrađena su recentna i nedovoljno obrađena područja i problemi u poslovanju društava za osiguranje. Četvrti i posljednji dio „Okvir obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti“ prikazuje aktualne teme i problematiku iz šireg područja ove vrste osiguranja. Obuhvat i širina zastupljenih tema u Zborniku ponovno ukazuju na sveobuhvatnost i multidisciplinarnost djelatnosti osiguranja i suvremenog poslovanja društava za osiguranje, čime se naglašava opravdanost i potreba daljnjih istraživanja i obrade stručnih izazova. Izdavanje Zbornika doprinijet će razvoju struke osiguranja i savršavanju djelatnika u osiguranju, razmatranju aktualnih stručnih tema i istraživanja, promoviranju i afi rmaciji djelatnosti osiguranja u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije. Ovo izdanje ističe i važnost produbljenja suradnje i razumijevanja znanosti i prakse, sveučilišta i društava u cilju veće konkurentnosti djelatnosti osiguranja i učinkovitog odgovora na promijenjeno i izazovno tržišno okruženje. Zbornik može poslužiti kao poticaj za daljnja znanstvena istraživanja, stručna produbljivanja i analize, ali prvenstveno kao korisno štivo za djelatnike društava za osiguranje, nadzornog tijela i ostalih povezanih i nadležnih institucija i poslovnih subjekata. Autori i urednici prepuštaju Zbornik znanstvenoj i stručnoj javnosti uz želju za ponovnim objavljivanjem Zbornika uz „Dane osiguranja“.